مقالات

  ظروف آلومينيوم مواد غذايي را از فاسد شدن در محيطهاي آلوده و تحت اكثر شرايط آب و هوايي محافظت مي كنند ظروف آلومينيوم بهداشتي هستند. سطوح اين ظروف اجازه رشد و پرورش باكتري و ساير ميكرو ارگانيسم ها را نمي دهند آلومينيوم بطور كامل...